Nakupte na www.pivovplechu.cz v období 22.1.2021 - 22.2.2022 nad 599 Kč a vyhrajte luxusní kufr plný piva!

Soutěž byla ukončena. Výhercem se stal pan Jan s číslem objednávky 2102058191. Gratulujeme!

Podrobné pravidlá soutěže:

1. POŘADATEL

Pořadatelem soutěže je Drink2go s.r.o., IČ: 08830304, sídlem K Vltavě 653/63, 143 00 Praha 4, ČR, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 326030 (dále jen “Pořadatel”).

2. DOBA A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá od 22. 1. 2021 do 22. 2. 2021 včetně (dále jen „Doba konání soutěže“) a je teritoriálně omezená na území České republiky a probíhá v internetovém obchodě Pivovplechu.cz (dále jen „e-shop“)

3. KDO MŮŽE SOUTĚŽIT?

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba - spotřebitel (dále jen jako „Spotřebitel“ nebo „Soutěžící“) s doručovací adresou v České republice starší 18 let, která je plně způsobilá k právnímu jednání.

Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném poměru ve vztahu k Pořadateli či k osobám s Pořadatelem personálně a majetkově spjatými, včetně jejich příbuzných a osob jim blízkých.

4. JAK SE SOUTĚŽE ZÚČASTNIT?

Spotřebitel se do Soutěže zapojí tak, že v Době konání soutěže dokončí a v plné výši uhradí objednávku na www.pivovplechu.cz v hodnotě nad 599 Kč (dále jen „Soutěžní nákup“). Do hodnoty se počítá nákup jakýchkoli produktů dostupných na e-shopu včetně poplatku za dopravu.

Následně Soutěžící (opět v Době konání Soutěže) splní pravidla soutěže:

1. Na webové stránce www.pivovplechu.cz/soutez-o-kufr Soutěžící dá souhlas zaškrtnutím políčka:

a) souhlas s Úplnými pravidly soutěže (V případě nezaškrtnutí, soutěžící se nemůže účastnit soutěže.);

b) souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřeby soutěže (V případě nezaškrtnutí, soutěžící se nemůže účastnit soutěže.);

2. Dále vloží do formuláře na webu www.pivovplechu.cz/soutez-o-kufr číslo objednávky v hodnotě nad 599 Kč dokončené a uhrazené na e-shopu v době konání

3. Vyplní e-mailovou adresu.

Každý Spotřebitel po odeslání formuláře na webové stránce obratem uvidí potvrzující zprávu, že zadané informace jsou v pořádku a že byl zařazen do Soutěže, případně, že zadané informace nejsou správné a je vyžadována jejich oprava pro opětovné odeslání a zařazení do Soutěže. Spotřebitel je tedy zařazen do Soutěže okamžikem obdržení potvrzující zprávy z webové stránky (dále jen „Soutěžní registrace“).

Vícenásobná účast je možná, ale vždy jenom s novým Soutěžním nákupem (tj. při dalším nákupu nad 599 Kč) a pokaždé při řádném splnění podmínek účasti.

5. VÝHRY V SOUTĚŽI

Pořadatel soutěže poskytl tuto výhru: 1x Luxusní dárkový kufr plný piva 18ks 500ml.

6. VÝBĚR VÝHERCE

Celkem bude v soutěži vybrán 1 výherce. Pořadatel vybere nejpozději do 7 pracovních dnů od skončení soutěže 1 výherce, který splnil všechny podmínky účasti v soutěži, a to losováním založeným na principu náhodného výběru.

Výherce bude pořadatelem požádán o poskytnutí jména, příjmení, telefonního čísla a adresních údajů za účelem předání výhry.

V případě, že výherce neposkytne pořadateli své kontaktní údaje do 5 pracovních dnů od kontaktování prostřednictvím e-mailu, výherce ztrácí nárok na výhru.

Nárok na výhru ztrácí soutěžící, kteří řádně nesplní některou z podmínek účasti v soutěži v souladu s příslušnými ustanoveními těchto pravidel.

V případě, že nárok na výhru ztratí již vybraný výherce, je pořadatel oprávněn ve lhůtě 7 dnů ode dne vyloučení výherce vybrat náhradního výherce postupem podle čl. 6 těchto pravidel, a tuto skutečnost mu ve smyslu těchto pravidel oznámit.

7. PŘEDÁNÍ VÝHRY

Výhra bude výherci doručena na ním uvedenou adresu, a to buď od pořadatele nebo od třetí osoby (dodavatele) do 30 dnů od kontaktování výherce. Výherce bere na vědomí, že pořadatel je oprávněn poskytnout jeho osobní údaje třetí straně, a to za účelem doručení výhry. Zároveň je třetí osoba oprávněná tyto údaje použít pouze za účelem doručení výhry a zpracovávat je maximálně po dobu 3 měsíců.  

8. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ, SCHVÁLENÍ PRAVIDEL

 • Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je dobrovolné, avšak je podmínkou účasti v soutěži.
 • Pořadatel soutěže upozorňuje, že emailová adresa soutěžícího, u výherce poté telefonní číslo a adresa pro doručování budou zpracovány pro účely účasti v soutěži a předání výhry výhercům soutěže.
 • Zpracování osobních údajů bude trvat po dobu 2 let od ukončení soutěže.
 • Soutěžící a výherci berou na vědomí, že jejich osobní údaje budou zpracovávané za tímto účelem.
 • Osobní údaje jsou poskytovány soutěžícími dobrovolně za daným účelem, a to bez nutnosti udělit jejich souhlas na základě plnění práv a povinností z této soutěže a/nebo oprávněného zájmu organizátora.
 • Pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje soutěžících v celém rozsahu a k účelu výše uvedeného, a to i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem.

9. OSTATNÍ USTANOVENÍ A PODMÍNKY

 • Zapojením se do soutěže soutěžící potvrzuje, že se obeznámil se zněním těchto Podmínek soutěže.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit pravidla nebo podmínky soutěže včetně doby jejího trvání, či soutěž v celém jejím rozsahu zrušit bez udání důvodu a stanovení náhrady. O jakékoliv změně podmínek soutěže je pořadatel povinen bezodkladně uvědomit všechny soutěžící.
 • V případě důvodného podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, může být soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či podmínkami.
 • V případě, že výherce soutěžní objednávku, na základě které převzal výhru, stornuje, musí zároveň pořadateli vrátit i výhru.
 • Účastí v soutěži nevzniká soutěžícímu automaticky nárok na výhru a výhry není možné právně vymáhat. Výhry v této soutěži není možné směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné ceny, než která je organizátorem stanovena.
 • Tato pravidla, soutěž a vztahy mezi soutěžícími a pořadatelem se řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.
 • Na vztah mezi pořadatelem a soutěžícím se kromě těchto podmínek mohou vztahovat některá ustanovení Obchodních podmínek: https://pivovplechu.cz/cs/obchodni-podminky